De Kinderpraktijk
Schoutstraat 56 | 5345 MT Oss
Tel. (0412) 489302 (ma/vr van 9.00 – 10.00 uur)

Kom je er zelf niet uit met je kind, of wil je even een steuntje in de rug, neem dan contact op met De Kinderpraktijk.

Bel (0412) 489302.

Algemene voorwaarden

In de Kinderpraktijk wordt gewerkt volgens afspraak. Wij vragen u daarom op tijd aanwezig te zijn. Er is geen wachtkamer aanwezig.

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden, anders wordt de tijd die wij voor u hebben gereserveerd in rekening gebracht.

Om de professionaliteit te garanderen, werkt de Kinderpraktijk volgens de regels vaninformed consent. Dit betekent dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling.

Door een overeenkomst aan te gaan met de Kinderpraktijk verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen.

Hoewel de Kinderpraktijk talloze tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot bijzondere resultaten leidt, kunnen er geen garanties worden geboden.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen.

De Kinderpraktijk onderschrijft de algemene voorwaarden van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Deze kunt u hieronder nalezen:

Algemene Voorwaarden | Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach:

De bij de VIV aangesloten coach.

Therapeut:

De bij de VIV aangesloten therapeut.

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

VIV:

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenregelement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

Het Klachtenregelement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website www.vivnederland.nl/page/doelstelling.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

  1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
  2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van Klacht– en/of Tuchtrecht van de VIV (mediation).

Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vastgelegd te Delden op d.d. 29 maart 2013.

 

De Kinderpraktijk is verhuisd